Elevens planering i Google docs

Så här skrev jag på Twitter:

Och så här såg lite av responsen ut:

Då tänkte jag att det kanske kunde vara intressant för en och annan att läsa om hur elever och lärare planerar och utvärderar tillsammans i Google docs på vår skola.

Delafunktionen i Google docs har nu fått ytterligare ett användningsområde på vår skola. Från och med nu ligger elevernas individuella planeringar i Google docs, där de är delade mellan elev och mentor och ibland med föräldrar. Som fördelar ser vi bland annat att:
– Eleven får en bättre överblick över vad som är gjort och vad som ska göras.
– Mentorn får enklare överblick över hur det går för eleverna.
– Dokumentet erbjuder ytterligare en plattform för kommunikation. Kommunikation som sker väldigt enkelt eftersom den är oberoende av tid och rum.
– Föräldrarna blir mer delaktiga i sina barns arbete och de kan därmed stötta dem bättre.
– Eleverna kommer lätt åt sina planeringar utanför skolan.
– Eleverna får insikt i hur de kan ha nytta av Google docs även i andra sammanhang. (Idag kom det upp på förslag på klassrådet att man skulle använda ett Google docs-dokument för att skriva in punkter till dagordningen inför klassråden)
– Finns ogjorda arbeten kvar från föregående vecka stannar de i planeringen tills dess de är avklarade. Vi upplever att elever ibland blir stressade när de inte har överblick. Det kan vara stressande att ligga efter och ha mycket att göra, men har man det tydligt på en lista känns det ofta bättre.
– Senast idag fick jag erfara vilken bra plattform planeringsdokumentet är när man ska gå igenom missat arbete med en elev som varit sjuk eller ledig. Dokumentet utgör ett stöd när eleven ska arbeta ikapp och föräldrarna kan ge stöd eftersom eleven antagligen behöver arbeta extra hemma.
– Det är praktiskt att kunna lägga in länkar i planeringen i samband med olika arbetsområden.

Så här går det till:
1) Innan måndag morgon har alla ämneslärarna fört in i ett gemensamt dokument vad eleverna i varje årskurs förväntas göra. Här finns länkar, sidhänvisningar, slutdatum etc. Dokumentet ligger sedan utlagt på lärplattformen så att elever och föräldrar kommer åt det.
2) På måndag morgon har varje klass en samling där en lärare går igenom veckans planering med eleverna. Den projiceras på storduk i klassrummet. Alla lärarna i arbetslaget har träffats på morgonen och diskuterat igenom planeringen och eleverna får sedan närmare info av respektive ämneslärare på lektionerna.
3) Efter den gemensamma planeringen för varje elev in veckans planering i sitt planeringsdokument genom att kopiera från det gemensamma dokumentet och klistra in i det egna. (Sådant som är ogjort från förra veckan ligger kvar.)
4) Under veckans lopp tas avklarade arbeten bort från planeringen samtidigt som mentorn kan gå in då och då för att se hur det går. Som mentor tittar man dessutom på planeringen tillsammans med eleven för att diskutera arbetet. Antingen på datorn eller i i smartphonen. Genom att använda telefonen utvidgas ju valet av plats och rum för samtalet mellan elev och mentor oerhört. Samtalen kan ske i korridoren, i matsalen, ja var och när som helst.
5) I slutet av veckan skriver eleven in sin utvärdering i dokumentet. Mentorn kan läsa och kommentera när det passar. Den senaste utvärderingen skrivs alltid högst upp. Tills slut kommer eleven ha ett långt dokument av utvärderingar vilket i sin tur kan bli ett instrument för ytterligare utvärdering.

Idén till det här upplägget fick vi genom att vi förra året började dela Google-dokument och planeringar med föräldrar till elever som behövde extra stöd. Från detta utvecklades idén till funderingar kring huruvida vi skulle kunna köra samma upplägg med alla elever.

Så här en vecka efter skolstart kan vi konstatera att eleverna har tagit till sig det hela på ett jättebra sätt och att de är oerhört positiva. Samma gäller för alla berörda lärare. Nu återstår att se om det kommer att bidra till att det utvecklar elevernas välmående, lärande och studieresultat.

Så här kan det se ut:

Så här gjorde vi:
Vi gjorde ett google dokument där en tabell med ämnena fanns. Vi kallade dokumentet “Elevplanering”. Det här dokumentet delades sedan med alla mentorerna. Varje mentor gjorde därefter ett dokument åt var och en av sina mentorselever genom att klicka på “Arkiv” och sedan “kopiera”. Dokumenten döptes utifrån elevernas namn. Samtidigt ombads varje elev att skapa ett gmail-konto och maila sin adress till respektive mentor. Mentorn delade sedan planeringsdokumenten med sina respektive mentorselever som in sin tur klistrade in den första veckans planering.

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s