LPP i tabellformat – kan det vara något?

Något som blir mer och mer tydligt för mig ju mer jag sätter mig in i Lgr 11 är hur alla delar så genomtänkt hänger samman. Centralt innehåll och kunskapskrav relaterar tydligt till de långsiktiga mål som återfinns i syftet. Det faktum att alla delar har anslutning till varandra gav mig idén att man skulle kunna göra LPP i tabellform där man tydligt ser sambandet mellan mål, innehåll och kunskapskrav.

LPP:n i min vision har tre lodräta kolumner. Den första har rubriken “Mål” och här finns ett eller fler, av de långsiktiga målen från syftesdelen. Mittenkolumnen heter “Innehåll” och här finns utdrag ur “Centralt innehåll”. I den tredje kolumnen finns de kunskapskrav som relaterar till det långsiktiga målet. Givetvis förtydligar och förenklar man beroende på elevernas ålder och förståelse.

Så här skulle det kunna se ut:

Tack vare det tydliga sambanden mellan kursplanernas olika delar tror jag att detta kan bli ett bra och överskådligt sätt att lägga upp en LPP. Det faktum att det är oerhört viktigt att vi börjar i målen och inte i centralt innehåll tror jag kan förstärkas när man visualiserar på det här viset.

Advertisements

2 comments

  1. Det blir överskådligt på det viset. Egentligen är väl Lgr11 alla bedömningsmatrisers moder, om den bara var lite vettigt layoutad (ungefär som din tabell 🙂

    Om det sedan följer tydlighet av överskådligheten avgörs av ens påpasslighet som lärare i den pågående undervisningen. Där tror jag inte längre LPP:n har så stor praktisk betydelse för eleven, men väl för läraren.

    Jag tror att det behövs en mångfald sätt att kommunicera målen till eleverna. LPP:n kan absolut vara ett av många sätt.

  2. Björn! Håller med! LPP:n är bara liten del av all den kommunikation som måste fortgå mellan elev och lärare. Tror dock att den kan ha en funktion av att vara en fast punkt i det fortgående arbetet. Något att gå till vid utvärderingar och måldiskussioner.

    För min del känner jag också att den kan vara bra att ha i diskussioner med vårdnadshavare. Det är viktigt för mig att kunna hänvisa det vi gör till styrdokumenten, när jag ska berättar om arbetet i skolan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s