IUP i Google docs

Jag är medlem i Google-gruppen “Svenska Google Apps administratör och användarforum”. Här kom det upp en fråga kring hur man skulle kunna använda Google apps i IUP-processen. Eftersom vi på vår skola har några års erfarenhet av detta bestämde jag mig för att besvara frågan i ett blogginlägg.

Vi är en f-9-skola. Det jag beskriver här är arbetet i årskurs 6-9. Vi har ett arbetssätt där genomgångar årskursvis varvas med arbetspass. Under arbetspassen arbetar eleverna med beting i olika ämnen. Eleverna har frihet i att bestämma vad de gör när och var de arbetar, så länge arbetet blir gjort i tid. Ingen elev får mer frihet än han eller hon klarar. Användandet av Google docs underlättar för ämneslärarna att hålla koll och kommunicera med eleverna. Vi har stationära datorer utspridda i lokalerna och eleverna tar med sig egna datorer och läsplattor (BYOD). Eleverna har så gott som alltid tillgång till en dator när de behöver en.

Varje elev hos oss har ett planeringsdokument i Google docs, som eleven delar med mentor och förälder och i det här dokumentet finns veckans arbetsuppgifter, IUP-målen och elevens veckoutvärdering. IUP-målen är omgjorda till frågeställningar för att eleven lätt ska kunna utvärdera dem varje vecka. Själva IUP-dokumentet finns på annan plats – det är frågeställningarna i planeringsdokumentet som gör att målen hålls levande.

Vi har också ett dokument där alla ämneslärarna är redigeringsbehöriga och som elever och föräldrar kan läsa. Här skriver varje ämneslärare in veckans arbetsuppgifter och beting med slutdatum, inför varje vecka. I det här dokumentet finns också länkar till instruktioner och relevanta webbsidor. Planeringen gås också igenom klassvis varja måndag morgon.

I början av varje vecka skriver eleven in veckans uppgifter i sitt planeringsdokument utifrån det gemensamma planeringsdokumentet. Efter hand arbeten klarats av tar eleven bort dem ur planeringsdokumentet. På så vis får man en god översikt över arbetet och man ser om man ligger efter med något, eftersom uppgifterna från veckan innan ligger kvar om de inte blivit gjorda.

I slutet av veckan skriver eleven en veckoutvärdering utifrån IUP-målen. På så vis hålls målen levande och det är lätt att se om de behöver altereras eller utökas. Mentorn läser och kommenterar elevens utvärdering varje vecka. Föräldern har också möjlighet att gå in och läsa denna. Den senaste utvärderingen ligger alltid högst upp. Dokumentet blir ett samlat dokument över elevernas utvärderingar över tid. Varje mentor har schemalagd tid varje vecka för att läsa och kommentera elevernas planeringsdokument och utvärderingar.

Så här ser det gemensamma dokumentet ut, där respektive ämneslärare skriver in veckans uppgifter:

 

Så här ser en elevs planeringsdokument ut, med de omskrivna IUP-målen och utvärdering:

Nu ska jag berätta om processen som leder fram till IUP-målen:

Vi har en Google mail-användare för kommentarskrivandet. Alla lärare som ska skriva skriftliga omdömen har tillgång till denna. Här finns ett dokument för varja elev och detta är delat med eleven. Dokumenten är ordnade i mappar för varje klass. I det här dokumentet finns en tabell med två kolumner och en rad för varje ämne. Eleven skriver sin kommentar kring varje ämne utifrån givna frågeställningar i den ena kolumnen:

– Mina styrkor?

– Vad vill jag förbättra?

– Hur går jag vidare?

Ämneslärarna skriver in sina skriftliga omdömen efter det att eleverna skrivit in sina. Inför utvecklingssamtalet läser eleven igenom alla kommentarer och formulerar själv förslag på IUP-mål och väg mot målen. Eleven uppmuntras till att hitta sådant som kommer igen i lärarnas och i de egna kommentarerna för att så kunna formulera mer övergripande mål. Givetvis får målen också vara ämnesbundna. När föräldern kommer till utvecklingssamtalet får elev och förälder en halvtimme för sig själva för att läsa igenom kommentarer, omdömen och elevens förslag på mål. (Vi har försökt få föräldrar att komma förberedda till mötet genom att ha läst igenom kommentarerna i förväg, men det har inte funkat. Vi tycker att det funkar jättebra att låta dem läsa i skolan alldeles innan mötet. Ensamtid med barnet utan att man blir störd). Efter en halvtimme möter mentorn upp och man går igenom målen, och kanske lägger till och reviderar. Frågeställningarna utifrån målen formuleras och skrivs in i dokumentet av mentorn i efterhand.

Så här kan det se ut i dokumentet för elevkommentarer och skriftliga omdömen:

Så här ser dokumentet ut där eleven skriver in sina förslag på mål.

Passar på att dela med mig av vår Checklista skriftliga omdömen. Den skrevs i och för sig under Lpo94-tiden men är fortfarande helt relevant.

Vi skulle gärna vilja öka elevernas ansvar och aktivitet vad gäller utvecklingssamtalet. Ett sätt skulle kunna vara att eleverna sparar arbeten de vill visa upp i en personlig Google sites-sida. De kan sedan visa upp denna under samtalet.

Det är givetvis svårt att förklara hela processen på det här viset. Ställ gärna frågor i kommentarfältet eller kontakta mig via marielinder.se så berättar jag mer.

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s