Lite om begrepp i allmänhet och om begreppet flippat klassrum i synnerhet

I diskursen kring skolan florerar massor av begrepp som vi alla har vårt unika förhållande till, och som dessutom kan bli värdeladdade utifrån hur vi definierar dem och hur vi känner inför dem. Begrepp som klassrum, läromedel, raster och läxor är för många självklara när man pratar skola. Sedan har vi nya begrepp som uppkommit under senare år och som ofta används som om det vore självklart vad de står för; och som dessutom ofta behandlas som om de självklart ska ha en positiv laddning. Här har vi begrepp som en-till-en, omdefinierat lärande, The Big Five och flippat klassrum. Jag har tidigare skrivit om en-till-en-begreppet, Jan Svärdhagen har ifrågasatt begreppet omdefinierat lärande och Joel Rudnert har ifrågasatt The big fiveJag kommer i det här inlägget att uttrycka mina funderingar kring begreppet flippat klassrum.

Flippat klassrum
För många handlar flippat klassrum om att läraren filmar sin genomgång så att eleverna kan titta på den i förväg hemma för att sedan föra diskussioner eller laborera utifrån den i klassrummet. Den här föreställningen förutsätter en hel del förutfattade meningar om hur skolarbete går till. Innbyggt i föreställningen är att skoldagen är uppdelad i lektioner och att varje lektion ansvaras för av en lärare, att elevernas självständiga arbete sker utanför skolan och i grunden vittnar den om en förmedlingspedagogisk kunskapssyn.
Bild 1

När jag tänker på upplägget av skolarbetet vid min tidigare arbetsplats i grundskolan har det nog alltid kunnat anses som flippat om man ser begreppet i en vidare kontext än den jag beskriver ovan. Nämligen den att eleverna vid gemensamma samlingar (låt oss kalla det lektioner) inte ägnar sig åt sådant de lika gärna skulle kunna ha gjort på egen hand, utan att tiden utnyttjas till att göra sådant som lämpar sig att göra i grupp och tillsammans med läraren.

Ordningen var istället sådan att eleverna under så kallade arbetspass ägnade sig åt diverse arbetsuppgifter under eget ansvar; till exempel förberedelser inför en gemensam genomgång. Flippen här är alltså mellan lektionstid och egen tid i skolan, inte mellan skoltid och hemtid, vilket är den gängse synen på flippat klassrum. Viktigt här är att den gemensamma genomgången mycket väl kan vara en lärargenomgång i katederundervisningsstil. Att lyssna på en föreläsning tillsammans med andra kan ha stort pedagogiskt värde. Vi upplever tillsammans, noterar andras reaktioner, lyssnar till andras frågor osv. Det flippade blir då att be eleverna göra sådant i förberedelsstadiet som gynnar den gemensamma genomgången, vad det nu må vara.

Det är viktigt att vi tänker till kring hur vi organiserar skolarbetet för att optimera utveckling och lärande. Lärares tid med elever är begränsad och därför bör vi vara noga med hur den tiden utnyttjas. Ju mer eleverna kan lära effektivt i självständigt arbete desto mer kvalitativ tid kan eleverna få tillsammans med en lärare. Här vill jag lägga i begreppet självständigt arbete även arbete tillsammans med kamrater, men utan en lärares direkta stöd. Här behöver vi också titta på hur vi kan använda digitala medier för att möjliggöra kommunikation och samarbete, dels elever emellan och för lärarens kommunikation med och stöd till elever.

Om vi antar ett sociokulturellt perspektiv på lärande när vi planerar undervisningen behöver vi granska de aktiviteter vi ägnar oss åt och fundera på vilken arena de bör utövas på för att få den mest rationella utkomsten. Om vi ser läraren som viktig för elevers lärande, är det logiskt att vi utnyttjar lärarens tid tillsammans med elever på ett så rationellt vis som möjligt. Om det till exempel är så att läraren har en genomgång där det inte är viktigt att få ställa frågor mitt i genomgången, kan och bör således den genomgången filmas så att så många elever som möjligt kan se den medan läraren bara behöver göra genomgången en gång. Om digitala medier används för kommunikation mellan lärare och elev kan också denna organiseras så att samma lärare har möjlighet att samtala med eleverna kring genomgången utanför den traditionella klassrumsmiljön. Kommunikation genom digitala medier utesluter inte kommunikation i det analoga rummet (vi kan kalla det klassrummet) utan möjliggör istället för mer kommunikation i allmänhet.

Min tes är att begreppet flippat klassrum är ett väldigt förenklat sätt att se på saker och ting. Vi behöver problematisera förhållandet mellan tid och aktivitet på ett mycket mer avancerat sätt än vad som görs i den gängse uppfattningen av hur flippad undervisning går till. Begreppet flippat klassrum är bra om det får oss att fundera kring detta, men egentligen bör det vara överflödigt eftersom vi tack vare digitala medier kan lägga upp skolarbetet på så många nya vis än vad vi kunnat tidigare. Det är viktigt att vi faktiskt vågar tänka nytt och se till de möjligheter som nu finns tack vare att nya arenor för kommunikation har uppkommit. Kanske tror man att man gör något nytt bara för att man kallar det flippat klassrum, när det man kanske egentligen gör är att cementera det traditionella; som till exempel ett förmedlingspedagogiskt förhållningssätt.

En sak i detta som är viktig att fundera kring i upplägget av undervisningen är bedömningsaspekten. Kommunikation är viktig när vi arbetar formativt och vi bör därför möjliggöra så mycket kommunikation som möjligt. En annan viktig sak när man arbetar formativt är att läraren får se eleven “in action” och få möjlighet att ge feedback i skarpt läge. Av den anledningen kan det vara idé att arrangera tiden i klassrummet så att det som sker där är aktiviteter där eleverna får möjlighet att visa upp sina förmågor samtidigt som läraren finns där och kan ge feedback i skarpt läge. Till exempel under diskussioner och laborationer.

Praktiska exempel
Jag har haft flera utbildningstillfällen kring flippat klassrum och i samband med detta har jag tagit fram en del exempel på olika verktyg och organisation av aktiviteter.

Nedan finns förslag på vilken typ av aktivitet som kan tänkas göras som förberedelse inför en lektion och vilken typ av aktivitet som passar sig när hela gruppen är samlad.
Bid 2

Det finns mängder av digitala verktyg vi kan använda oss av för att underlätta elevernas förberedelsearbete och lärarens insyn och medverkan i detsamma. Här presenteras några idéer på förberedelsearbete med hjälp av digitala medier (Alla exemplen utom ett är fingerade):

Man kan förvisso be eleverna se en videofilm i förberedelse inför en lektion, men hur kan man försäkra sig om att det faktiskt blir gjort? Om de inte gör det får det konsekvenser inte bara för dem själva utan också för kamraterna och läraren. Ett sätt är att bädda in filmen i ett Google dokument och be eleverna svara på frågor med anknytning till filmen eller kommentera den. De gör detta i själva formuläret och du får automatiskt deras svar i ett kalkylark. Du får då koll på vilka som sett och du kan prata med dem som inte svarat och reda ut varför.

Ett exempel på ett sådant formulär där eleven skriver fritt för att läraren ska kunna samla in material inför den gemensamma samlingen.

Ett exempel på ett sådant formulär med kontrollfrågor kring det som sägs i filmen.

Läraren kan be eleverna läsa en text och skriva in sina tankar på en gemensam digital anslagstavla, skapad med till exempel padlet.com

Ett exempel på användning av Padlet där eleverna läser en novell och skriver ner sina tankar

Här är ett exempel på användandet av Google Sites. En länk till ett podcast publiceras och i anknytning till detta ett formulär med frågor.

VoiceThread är ett fantastiskt redskap för kommunikation på många olika vis. I mittenrutan kan läggas filminspelningar, bildspel, texter, genomgångar osv och runt omkring samlas kommentarer, skriftliga, verbala eller video. Här är ett exempel från min engelskundervisning där eleverna såg en film och talade in sina tankar i kommentarform.

TodaysMeet kan användas för att eleverna ska kunna kommentera en upplevelse inför den gemensamma diskussionen. Här har eleverna sett ett filmatiserat framträdande av en pjäs och kommenterat i backchanneln.

Att filmatisera matematikgenomgångar är populärt. Jag har sett otaliga exempel på hur lärare fantasifullt riggar sin egen filmstudio för att kunna göra detta. Observerar att ett notställ används i vänstra bilden.
Screen Shot 2014-03-30 at 12.07.32

En sak som är positiv med att låta eleverna få lärarens genomgångar i filmatiserad version är att eleven kan pausa och se om i det oändliga. Kombinerar man detta med en möjlighet för eleven att ställa frågor till läraren genom någon slags digitalt forum är det givetvis ändå bättre.

Åtkomsten är en annan positiv aspekt kring filmade genomgångar. Alla elever har idag ha tillgång till internet på ett eller annat vis. Om inte hemma så i skolan. De kan därmed (i de allra flesta fall) titta på genomgångar när och där det passar dem bäst.

En annan positiv aspekt kan vara att det blir mer motiverande att arbeta hemma. Eleverna får en tydlig indikation att deras självständiga arbete faktiskt leder till något. De känner att de kommer förberedda till lektioner tack vare att de lagt ner tid på förberedelser, och de har nytta av det. Om det dessutom finns arenor för elevernas samarbete i förberedelserna blir den sociokulturella aspekten aktuell. Arenorna kan vara analoga eller digitala, men chanserna att de digitala arenorna kommer att vara de mer populära är stora, när man ser på hur viktiga dessa är i ungdomars liv.

För att göra en koppling till läroplanen har jag funderat kring hur Blooms taxonomi som starkt har påverkat skrivandet av kunskapskraven kan kopplas till flippad undervisning. Så här skulle man kunna tänka:

Screen Shot 2014-03-29 at 14.19.28

1) Här tillgodogör sig eleven fakta i form av till exempel en filmad föreläsning.

2) Eleven visar sin förståelse av det som sagts genom att till exempel skriva ner sina reflektioner i något slags digitalt medium där läraren kan läsa och eventuellt kommentera.

3) I en gemensam samling används den tillskansade kunskapen i till exempel diskussioner eller laborationer. Läraren kan samtala med eleven och lyssna till elevens samtal med andra.

4) Inspirerad av det som hände i interaktionen i klassrummet fortsätter eleven att fördjupa sig i området. Det kan till exempel vara i form av en analys, en uppsats eller annan egen produktion. Detta kan göras online och läraren kan då enkelt ge feedback under arbetets gång.

5) I form av någon slags slutprov gör läraren en summativ bedömning av elevens förvärvade kunskaper/förmågor.

Ett omvänt klassrum är bara ett omvänt klassrum så länge det är omvänt. Förhoppningsvis är det omvända klassrummet snart det rättvända.

2 comments

  1. Suveränt Marie!
    Jag är helt på din linje. Just pga det du funderar över brukar jag alltid återkomma till det faktum att det flippade klassrummet är en modell och att det kan göra på ett flertal olika sätt. Precis som du säger är också variationen viktig. Det blir kanske extra tydligt med yngre barn, men jag tror att det är viktigt i alla åldrar.Det som framför allt är så otroligt förträffligt med det flippade klassrummet är just att det ger en form för hur man -kan- arbeta. Inte hur man måste göra. För de lärare som är osäkra på hur de ska använda IKT på ett vettigt sätt i sin undervisning får på det här sättet några hållpunkter. Den mentala flippen är och förblir det viktigaste. Att lärare börjar reflektera över hur, vad. varför, när är ett viktigt steg för hur vi ska gå vidare.

  2. Hej Marie!
    Tack för ett mycket intressant inlägg! Jag håller helt med om att Flipped Classroom är ett fenomen som är svårt att få grepp om och som behöver diskuteras mera. Själv är jag ännu bara in startgroparna och ägnar mig mest åt att suga i mig av vad andra gör och tänker kring metoden/förhållningssättet. Det ska bli spännande att se utvecklingen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s